HİSARCIK  İLÇESİ  KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

 İHALE İLANI

 

Hisarcık İlçesi Kutlubeyler Köyü  İçme Suyu  Tesisi ve Çatak, Halifeler, Beyköy, Sefaköy, A.Yoncaağaç. ve Y.Yoncaağaç Köyü Grup İçme Suyu Tesisi  GES Yapım İşi Köylere Hizmet Götürme birliği İhale yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin
a) Adresi : 82.Yıl Mahallesi S.Demirel Bulv. No:4 (Kaymakamlık Hizmet Binası Kat:2)- Hisarcık/Kütahya
b) Telefon ve faks numarası :  0-274 481 38 43  Faks: 0-274 481 38 43
c)Elektronik posta adresi hisarcikkhgb@hotmail.com.tr
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü, miktarı İçme Suyu Tesisi GES Yapım İşi- 2 Adet
b) Yapılacağı yer Hisarcık İlçesi – Kutlubeyler ve Dereköy
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 100 takvim günüdür.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Hisarcık Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati :12/05/2023 Cuma  günü  Saat: 11:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

4-1-İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen belgeler:

1) Teklif mektubu,(2)Tebligat için adres beyanı,(3)Ticaret ve Sanayi Odası veya kayıtlı olduğu odadan alınmış 2023 tarihli Kayıt Belgesi,(4)Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı istekliler için Ticaret Sicil Gazetesi,(5)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, Vekaleten ihaleye girecekler için noterden onaylı Vekaletname, (6)Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen “ihale dışı bırakılma durumlarından” birine sahip olmadığına ve aynı Yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen” ihaleye katılamayacaklar” arasında bulunmadığına dair taahhütname,(7)Geçici teminat,(8) İhale dokümanını satın aldığına dair belge,(9) 4734, 4735 ve 2886 sayılı Yasalar uyarınca kamu ihalelerine girmeye yasaklı bulunmadığına ilişkin taahhütname, (10) İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50‘inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya Elektrik Mühendisi diploması kabul edilecektir.

  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
  2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

  1. İhale dokümanı mesai saatleri içerisinde Hisarcık K.H.G. Birliğinde görülebilir ve 500,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Birliğin T.C.Ziraat Bankası Hisarcık  Şubesindeki TR94 0001 0008 7331 0933 9150 01 nolu hesabına yatırılacak)

 

  1. Teklif ihale tarih ve saati olan 12/05/2023 Cuma günü Saat: 11:00‘ e  kadar  Birlik Müdürlüğüne  alındı karşılığında teslim edilecektir.

 

  1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.Nakit yatırmak isteyenler (T.C.Ziraat Bankası Hisarcık Şubesindeki TR94 0001 0008 7331 0933 9150 01  nolu hesabına yatırılacak)Tekliflerini Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır

 

  1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olmalıdır.
  2. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

 

 

Hasan ÇİÇEK

Kaymakam V.

Birlik Başkanı

 

You may also like...